TripAdvisor pozwala porównywać ceny biletów

TripAdvisor uruchomił nową sekcję na swojej stronie. Ma ona dostarczać użytkownikom nowych funkcjonalności związanych z wyszukiwaniem i porównywaniem cen biletów lotniczych. Wprowadzone nowości pozwolą jednocześnie zwiększyć dochód serwisu z reklam oraz opłat związanych z rezerwacjami.

TripAdvisor jest jednym z najpopularniejszych serwisów turystycznych. W kategorii Destynacje i Zakwaterowanie jest zdecydowanym liderem pokrywając 4,37 proc amerykańskiego rynku. Wprowadzenie możliwości wyszukiwania i porównywania cen biletów lotniczych wydaje się naturalnym rozszerzeniem funkcjonalności. Wielu użytkowników TripAdvisor planuje tu bowiem swoje wyjazdy turystyczne.

Źródło: HitWise